Privacyvoorwaarden & Cookiebeleid

Escape Room 0164 C.V. spant zich in om de privacy van gebruikers van haar website te beschermen. Lees de privacy voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de producten en/ of diensten bij Escape Room 0164.

Artikel 1. Definities
In deze privacy voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Escape Room 0164 C.V.
Kortemeestraat 18
4611 TM Bergen op Zoom
Kvk-nummer: 73085278

Geldende Privacywetgeving:
Geldende privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG)
en alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Klant:
Een bezoeker die zich registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de
producten en/ of diensten bij Escape Room 0164.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen een klant en Escape Room 0164 betreffende de koop en levering van
producten en diensten.

Persoonsgegevens:
Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon die worden verwerkt door Escape Room 0164 zoals beschreven in artikel 3 van onze privacy
voorwaarden.

Privacy voorwaarden:
De onderhavige privacy voorwaarden.

Verwerking:
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel
van de persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter
beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke:
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of
tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt.
 
Verwerker:
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn
rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Website:
Met de website wordt verwezen naar de website: www.escaperoom0164.nl

Websitebezoeker:
Met de websitebezoeker wordt naar diegene verwezen welke op allerlei mogelijkheden gebruik
maakt van de website van Escape Room 0164.


Artikel 2. Toepasselijkheid Privacy voorwaarden
2.1 Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op:

2.1.1 Iedere gebruiker van de website/webshop.
2.1.2 Leveranciers van producten en/ of diensten aan Escape Room 0164.
2.1.3 Sollicitanten en voor Escape Room 0164 werkzame medewerkers.

2.2De website van Escape Room 0164 bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld
hyperlinks, banners of buttons). Escape Room 0164 is niet verantwoordelijk voor de naleving van de
geldende privacywet- en regelgeving door deze partijen.


Artikel 3. Verwerking van Persoonsgegevens
3.1 Escape Room 0164 verwerkt de volgende persoonsgegevens:
1.a) Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer
1.b) Gegevens over de bestelling
1.c) E-mailadres
1.d) Apparaat
1.e) IP-adres
1.f) Betaalgegevens
1.g) Verdere persoonsgegevens, afhankelijk van de aard van de relatie die Escape Room 0164
met u heeft.

3.2 Deze of delen van de in artikel 3.1 beschreven persoonsgegevens worden verzameld door het
aanvragen van een Escape Room 0164-nieuwsbrief, het registreren op de website/webshop, het
plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de website.

3.3 Escape Room 0164 zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de
geldende wetgeving.

3.4 Escape Room 0164 zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken, zoals beschreven in deze Privacy
voorwaarden.


Artikel 4. Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking
4.1 Escape Room 0164 verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden

die hieronder zijn gespecificeerd:

1.a) Uitvoering overeenkomst:
indien u besluit een bestelling te plaatsen worden uw
persoonsgegevens door Escape Room 0164 verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst.
Hieronder wordt onder meer begrepen het afhandelen van de betaling en het verzorgen van
de evenementen. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk
voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).
1.b) Communicatie:
uw persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren over
uw bestelling en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor gebruik van de
website en het behandelen van eventuele klachten. Deze verwerking van persoonsgegevens
is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en/ of voor
een gerechtvaardigd belang dat Escape Room 0164 nastreeft, namelijk om zijn normale
bedrijfsvoering te verrichten (artikel 6 lid 1 sub f AVG).
1.c) Marketingdoeleinden:
uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van
nieuwsbrieven, actiemailing en / of inspiratiemails, indien u zich daarvoor heeft
ingeschreven. Voor het benaderen via e-mail voor marketingdoeleinden van Escape Room
1064 vraagt Escape Room 0164 altijd voorafgaande uw toestemming, tenzij het gaat om
aanbiedingen over soortgelijke producten die u heeft besteld. U heeft te allen tijde de
mogelijkheid om zich uit te schrijven voor mailinglijsten. Deze verwerking van
persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of is noodzakelijk
voor een gerechtvaardigd belang dat Escape Room 0164 nastreeft, namelijk voor het
uitoefenen van marketingactiviteiten (artikel 6 lid 1 sub f AVG).
1.d) Sollicitatie: wanneer u solliciteert via onze website of per mail, kunnen uw
persoonsgegevens door ons worden gebruikt om uw sollicitatie af te handelen. Deze
verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang dat
Escape Room 0164 nastreeft, namelijk om mensen aan te nemen om voor Escape Room 0164
te werken (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

4.2 Indien Escape Room 0164 voornemens is om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een
ander doel dan dat de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt Escape Room 0164 u vóór die
verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.


Artikel 5. Verwerkingen van persoonsgegevens door derden
5.1 Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u kan Escape Room 0164
aan haar partners persoonsgegevens verstrekken.

5.2 Escape Room 0164 deelt met de volgende entiteiten Persoonsgegevens:

2.a) OnlineAfspraken.nl B.V. (Ticket Service): als u een of meerdere tickets koopt voor een van
onze evenementen op onze website verloop de bestelling via OnlineAfspraken.nl B.V.
Gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en
bankrekeningnummer worden dan uitsluitend door OnlineAfspraken.nl veilig opgeslagen,
nooit langer dan nodig. Ook zal u OnlineAfspraken.nl B.V. nooit ongevraagd contacteren voor
zaken die niet te maken hebben met uw aankoop van een ticket van Escape Room 0164.
2.b) The Rocket Science Group LLC (MailChimp, mailing list provider); Met dit systeem
versturen wij onder andere de nieuwsbrief en de informatie mails voorafgaand het
evenement.
2.c) Google Analytics, Escape Room 0164 gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering
van de kwaliteit en effectiviteit van de website. Hiervoor gebruikt Escape Room 0164 Google
Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze zijn ingesteld. Google Analytics verwerkt ten
behoeve van Escape Room 0164 de IP-adressen.

5.3
Escape Room 0164 deelt slechts persoonsgegevens van klanten en / of website gebruikers met
derden, nadat zij met deze derden afspraken heeft gemaakt over de verwerkingen van
persoonsgegevens. Op die manier zorgt Escape Room 0164 ervoor dat de Verwerkers passende
technische maatregelen treffen, de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de rechten van
klanten en / of website gebruikers waarborgen.


Artikel 6. Beveiliging
6.1 Escape Room 0164 neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter
beveiliging van uw persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

6.2 Escape Room 0164 bewaart uw persoonsgegevens op servers in Europa. Indien en voor zover
Escape Room 0164 persoonsgegevens opslaat bij partijen in landen die geen adequaat
beschermingsniveau hebben, komt zij met deze partijen standaardbepalingen inzake
gegevensbescherming overeen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.


Artikel 7. Bewaartermijnen
7.1 Escape Room 0164 bewaart de persoonsgegevens van klanten en / of websitebezoekers niet
langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze persoonsgegevens verzamelt.
Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan vijf jaar, tenzij er een wettelijke verplichting
voor bestaat om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

7.2 U kunt Escape Room 0164 verzoeken de persoonsgegevens eerder te verwijderen. Indien de
persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Escape Room 0164 de
persoonsgegevens heeft verzameld of anderszins heeft verwerkt, zal Escape Room 0164 de
persoonsgegevens verwijderen.


Artikel 8. Cookies
8.1 Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt maakt Escape Room 0164 gebruik van cookies.
8.2 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer
van de websitebezoeker. Escape Room 0164 gebruikt verschillende soorten cookies voor
verschillende doeleinden.

2.a) Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren,
onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken.
2.b) Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de
wijze waarop websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de website, zodat
Escape Room 0164 de website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen
websitebezoekers interessant en belangrijk vinden. Escape Room 0164 gebruikt de gegevens
die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het
websitegebruik te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau.

8.3 Escape Room 0164 gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en

effectiviteit van de website. Zo gebruikt zij bijvoorbeeld Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze zijn ingesteld. Google Analytics verwerkt ten behoeve van Escape Room 0164 de IP-adressen.

8.4 Voor zover wettelijk vereist geeft de websitebezoeker ondubbelzinnige toestemming voor het
gebruik van cookies.

8.5 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De websitebezoeker kan
de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van zowel Escape
Room 0164 als van andere websites niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.


Artikel 9. Social media
Escape Room 0164 gebruikt plugins om verbinding te maken met diverse social media platformen.
Door via deze plugins in te loggen op hun social media account kunnen websitebezoekers producten
liken en delen met anderen. Escape Room 0164 krijgt daarbij geen toegang tot het social media
account en evenmin tot de persoonsgegevens van de websitebezoeker die zich op het social media
bevinden.


Artikel 10. Toepasselijkheid van uw verplichting om gegevens te verstrekken
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u deze informatie
echter niet verstrekt, kunnen wij onze website niet voor u beschikbaar stellen, uw vragen
beantwoorden en een overeenkomst met u aangaan. Persoonsgegevens die we noodzakelijkerwijs
nodig hebben voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden worden gemarkeerd als verplichte
informatie door een “*” of een ander symbool.


Artikel 11. Uw rechten
11.1 U kunt Escape Room 0164 te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te
verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk
onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Voor
zover de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming (zie hierboven), heeft u het recht om
deze toestemming op elk moment in te trekken.

11.2 U kunt Escape Room 0164 verzoeken om de persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan
Escape Room 0164 te verkrijgen in een gestructureerde en gangbare vorm, zodat u de gegevens kunt
overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U heeft hier slechts recht op voor zover
de verwerking berust op toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a AVG of artikel 9 lid 2 sub a
AVG of indien het gaat op een verwerking die berust op de uitvoering van de overeenkomst als
bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

11.3 Indien u van één van de in dit artikel genoemde rechten gebruik wenst te maken kunt u dit
verzoek indienen Escape Room 0164:
Kantooradres: Kortemeestraat 18, 4611TM, Bergen op Zoom
E-mailadres: info@escaperoom0164.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 48902559
 
 
11.4 Escape Room 0164 verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van
het verzoek, informatie over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is. Afhankelijk van de
complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn nog eens met twee
maanden worden verlengd. Escape Room 0164 stelt u binnen één maand na ontvangst van het
verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

11.5 Wanneer uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het
repetitieve karakter, zal Escape Room 0164 u ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen ofwel
weigeren gevolg te geven aan het verzoek.


Artikel 12. Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden zal
Escape Room 0164 uw verzoek altijd honoreren. Voor verwerkingen voor overige doeleinden geldt
dat Escape Room 0164 de verwerking ook zal staken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden
voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die
verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


Artikel 13. Toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met
name in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplaats of van een vermeende inbreuk op
de AVG.


Artikel 14. Geautomatiseerde besluitvorming/ profilering
We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering (een geautomatiseerde
analyse van uw persoonlijke omstandigheden).


Artikel 15. Overige bepalingen
15.1 Escape Room 0164 is te allen tijde bevoegd uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In
een dergelijk geval is Escape Room 0164 als gevolg van de beëindiging van het account aan de klant
geen vergoeding verschuldigd.

15.2 Escape Room 0164 behoudt zich het recht voor om deze privacy voorwaarden regelmatig te
veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te
nemen. Deze privacy voorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 12 Augustus 2018.

15.3 Indien een bepaling uit deze privacy voorwaarden in strijd is met de wet wordt deze vervangen
door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft,
een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd
van toepassing.