De algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader
van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangsbewijzen daarvoor
tussen de deelnemer van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe deze tot stand
komt. Door de aanschaf en/of gebruik van het toegangsbewijs en/of betreding van de locatie
van het evenement, te noemen: de ‘evenementenlocatie’, gaat de bezoeker akkoord met de
inhoud van deze algemene voorwaarden.
 
1.2 De evenementenlocatie hanteert huisregels en spelregels. Deze zijn te vinden op de
website(s) van de organisatie en op de evenementenlocatie. Door het kopen van het
toegangsbewijs en/of betreding van de evenementenlocatie verklaart de bezoeker zich
bekend en akkoord met de huisregels en/of de spelregels.
 
1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk
wijzigen. Deelnemers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht. Indien de
bezoeker niet akkoord gaat met de wijziging(en) dient deze de organisatie hier schriftelijk
van op de hoogte te brengen binnen tien werkdagen, gerekend vanaf de dag na wijziging van
de algemene voorwaarden. De organisatie zal zich in dat geval inzetten om tot een passende
oplossing te komen.
 
1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van
de overige bepalingen niet aan.
 
 
Artikel 2 Aanschaf deelnamebewijs
2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker tot deelname aan het
desbetreffende evenement komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is
geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).
 
2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat
moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om
bestellingen te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden te stellen.
 
 
Artikel 3 Deelnamebewijs en toegang
3.1 De deelnemer dient bij het betreden van de evenementenlocatie te beschikken over een
geldig deelnamebewijs en over een geldig legitimatiebewijs.
 
3.2 Een deelnamebewijs wordt eenmalig aan de deelnemer verstrekt en verschaft de houder
van het deelnamebewijs (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementenlocatie.
 
3.3 Deelnamebewijzen zijn enkel verkrijgbaar op de website(s) van de organisatie of op de
betreffende locatie zelf. Alleen aanschaf rechtstreeks bij de garandeert de geldigheid van het
deelnamebewijs. Bij twijfel over de echtheid van het deelnamebewijs kan toegang tot de
evenementenlocatie worden geweigerd.
 
 
Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige
schade, materieel of immaterieel, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de
deelname. De organisatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan
eigendommen.
 
4.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de
organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting
van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de
verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.
 
4.3 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het evenement een
goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis
voldoet en dat hij zich voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
 
4.4 De Bezoeker vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden
mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten
met betrekking tot het evenement.
 
4.5 De Bezoeker vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die een derde
mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement.
 
 
Artikel 5 Annulering of verplaatsing evenement
5.1 De organisatie kan het evenement verplaatsen naar een andere datum, een andere
locatie of annuleren indien sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim
opgevat te worden en omvat onder meer ziekte van de gamemaster, brand, etc.
 
5.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op het
ticket aan de deelnemers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de
organisatie aangegeven wijze.
 
6.1 Deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en
aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit
redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder
geval als de orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de
bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en van de
evenementenlocatie te verwijderen.
 
6.2 Personen jonger 12 jaar krijgen geen toegang tot het evenement. In overleg is dit wel
mogelijk met begeleiding.
 
6.3 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen
deelnemers zich op verzoek te kunnen identificeren. Wanneer de deelnemer hier niet toe in
staat is, kan deelname aan het evenement worden ontzegd.
 
6.4 Digitale camera’s, (digitale) videocamera’s/ camcorders en andere (geluids-)
opnameapparatuur zijn niet toegestaan. Telefoons dienen opgeborgen te worden in de door
organisatie aangewezen kluisjes in het pand.
 
6.6 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het
professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor
commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het
programma(-boekje), posters dan wel andere drukwerken.
 
6.7 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op de evenementenlocatie: etenswaren,
glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, camelbags, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes,
opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en
gevaarlijke voorwerpen. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag
(laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken
zullen aan de politie worden overhandigd.
 
6.8 Roken is niet toegestaan. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker
aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.
 
6.9 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is
voorts niet toegestaan om op het terrein, vuur te maken en/of commerciële activiteiten te
verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te
laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.
 
 
Artikel 7 Privacy en persoonsgegevens
7.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens
van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand.
 
7.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt
deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
7.3 Door het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de deelnemer
uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens.
 
7.4 De organisatie mag gebruik maken van de persoonsgegevens van de deelnemer om haar
dienstverlening en marketing te optimaliseren voor het evenement en toekomstige
evenementen.
 
7.5 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de
deelnemers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker
verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en
exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker
verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt
de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de
bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar
persoonlijkheidsrechten.
 
7.6 Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met
beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden,
waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.
 
 
Artikel 8 Slotbepalingen
8.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
8.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie
ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of
hiermee samenhangende overeenkomsten, worden eerst aan een bevoegde rechter
voorgelegd.