fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden van Escape Room 0164 C.V. gevestigd te Bergen op Zoom zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met deelnemers van het evenement ‘Escape Room 0164” en/of andere door de organisatie te organiseren evenementen, verder te noemen ‘het evenement’, worden gesloten.

Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangsbewijzen daarvoor tussen de deelnemer van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe deze tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van het toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het evenement, te noemen: de ‘evenementenlocatie’, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden. 1.2 De evenementenlocatie hanteert huisregels en spelregels. Deze zijn te vinden op de website(s) van de organisatie en op de evenementenlocatie. Door het kopen van het toegangsbewijs en/of betreding van de evenementenlocatie verklaart de bezoeker zich bekend en akkoord met de huisregels en/of de spelregels. 1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Deelnemers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht. Indien de bezoeker niet akkoord gaat met de wijziging(en) dient deze de organisatie hier schriftelijk van op de hoogte te brengen binnen tien werkdagen, gerekend vanaf de dag na wijziging van de algemene voorwaarden. De organisatie zal zich in dat geval inzetten om tot een passende oplossing te komen. 1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2 Aanschaf deelnamebewijs 2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker tot deelname aan het desbetreffende evenement komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres). 2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden te stellen. 2.3 Annuleren is volledig gratis indien dit meer dan 48 uur voor de aanvangstijd gebeurd, dit kan zowel via de bevestigingsmail als ook via e-mail of telefonisch contact. Indien er een reserveringen die tussen 24 uur en 48 uur van de aanvangstijd geannuleerd wordt (dit kan alleen telefonisch of via e-mail) behouden wij ons het recht om 50% van de totale kosten te factureren. Indien er een reserveringen die tussen minder dan 24 uur van de aanvangstijd geannuleerd wordt (dit kan alleen telefonisch of via e-mail) behouden wij ons het recht om 100% van de totale kosten te factureren.

Artikel 3 Deelnamebewijs en toegang 3.1 De deelnemer dient bij het betreden van de evenementenlocatie te beschikken over een geldig deelnamebewijs en over een geldig legitimatiebewijs. 3.2 Een deelnamebewijs wordt eenmalig aan de deelnemer verstrekt en verschaft de houder van het deelnamebewijs (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementenlocatie. 3.3 Deelnamebewijzen zijn enkel verkrijgbaar op de website(s) van de organisatie of op de betreffende locatie zelf. Alleen aanschaf rechtstreeks bij de garandeert de geldigheid van het deelnamebewijs. Bij twijfel over de echtheid van het deelnamebewijs kan toegang tot de evenementenlocatie worden geweigerd.

Artikel 4 Aansprakelijkheid 4.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. De organisatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen. 4.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert. 4.3 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich voldoende heeft voorbereid op het Evenement. 4.4 De Bezoeker vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. 4.5 De Bezoeker vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement.

Artikel 5 Annulering of verplaatsing evenement 5.1 De organisatie kan het evenement verplaatsen naar een andere datum, een andere locatie of annuleren indien sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte van de gamemaster, brand, etc. 5.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de deelnemers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze.

Artikel 6 Huisregels 6.1 Deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en van de evenementenlocatie te verwijderen. 6.2 Personen jonger 12 jaar krijgen geen toegang tot het evenement. In overleg is dit wel mogelijk met begeleiding. 6.3 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen deelnemers zich op verzoek te kunnen identificeren. Wanneer de deelnemer hier niet toe in staat is, kan deelname aan het evenement worden ontzegd. 6.4 Digitale camera’s, (digitale) videocamera’s/ camcorders en andere (geluids-) opnameapparatuur zijn niet toegestaan. Telefoons dienen opgeborgen te worden in de door organisatie aangewezen kluisjes in het pand. 6.6 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters dan wel andere drukwerken. 6.7 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op de evenementenlocatie: etenswaren, glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, camelbags, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd. 6.8 Roken is niet toegestaan. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald. 6.9 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein, vuur te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.

Artikel 7 Privacy en persoonsgegevens 7.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. 7.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 7.3 Door het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens. 7.4 De organisatie mag gebruik maken van de persoonsgegevens van de deelnemer om haar dienstverlening en marketing te optimaliseren voor het evenement en toekomstige evenementen. 7.5 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de deelnemers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. 7.6 Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 8 Slotbepalingen 8.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 8.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden eerst aan een bevoegde rechter voorgelegd.